Úvod

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU STATUTÁRNÍMU MĚSTU ZLÍN, KTERÉ NÁM POSKYTLO DOTACI NA NÁJEM BUDOVY V ROCE 2021.

VELMI SI VÁŽÍME AKTIVNÍ A PROSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE, KTERÁ SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB KLIENTŮM.

TÝM PRACOVNÍKŮ SVP DOMEK ZLÍN

Aktuálně

•Ambulantní oddělení je v provozu pro předem objednané klienty.


•Základní pravidla pro provoz SVP DOMEK ZLÍN:


- Každá osoba (klienti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy střediska a ve společných prostorech zarkýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (mimo osoby plošně vyjmuty z této povinnosti).

- Středisko zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid a dezinfekci prostor a dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod.

- Klienti a jejich zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci aj. vstupují do střediska na základě předchozí telefonické domluvy a objednání.

- Pokud klient nebo zákonný zástupce (doprovod) vykazuje některý z možných příznaků nachlazení, nemoci apod., nebude objednaná služba poskytnuta a bude dohodnut náhradní termín. Pokud se příznaky objeví v průběhu poradenské služby, ta bude neprodleně ukončena

- Po příchodu do střediska musí klienti i doprovázející osoby použít připravenou dezinfekci na ruce. Měření tělesné teploty není povinné, záleží na aktuální situaci a rozhodnutí pracovníka střediska.

- V průběhu konzultace se v místnosti pravidelně větrá.

- Více informací v souboru níže: PROVOZ SVP VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19.

Středisko je v provozu:

PONDĚLÍ - ČTVRTEK 8 - 18,00 h.

PÁTEK 8 - 16,00 h.

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovní dny v provozní době na tel.:

+420 773 481 332 nebo +420 606 818 818

Konkrétní pracovníky můžete kontaktovat e-mailem na adresách:

butulova@svpdomek.cz

cervenkova@svpdomek.cz

rozumova@svpdomek.cz

cachova@svpdomek.cz

molitor@svpdomek.cz


Středisko výchovné péče DOMEK Zlín

Středisko je součástí Diagnostického ústavu Brno, střediska výchovné péče a základní školy, Brno, Hlinky 140. Zřizovatelem střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Středisko výchovné péče je školským zařízením, které poskytuje preventivně-výchovnou péči dětem a mládeži od 3 let do ukončení přípravy na budoucí povolání, max. do 26 let. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění problémů s chováním, a taky na prevenci vzniku dalších výchovných problémů a negativních jevů. Nabízíme ambulantní a internátní služby.

Komu pomáháme?

 • Pomáháme dětem a mládeži s výchovnými problémy, problémy v chování a s poruchami chování, i jejich rodinám. Pro naše klienty je k dispozici ambulantní i pobytové oddělení.
 • Naše práce je zaměřena na odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch.
 • Poskytujeme odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům.

Co můžete očekávat?

 • Odborný tým pracovníků
 • Důvěru a pochopení
 • Radu a pomoc v obtížné životní situaci
 • Bezpečný prostor pro hledání cesty z problémů a potíží
 • Diskrétnost a dodržování etických zásad všemi pracovníky střediska
 • Dodržování Standardů kvality pro ambulantní střediska výchovné péče
 • Ambulantní a pobytové služby
 • Jednorázovou, dlouhodobou spolupráci formou individuálních a rodinných konzultací
 • Spolupráci se školami
 • Spolupráci s organizacemi působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů
GDPR - pověřenec MŠMT
Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Praha 1
tel: +420 234 814 303
e-mail:gdpr@msmt.cz
www: http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra